Available courses

Môn tiếng Trung 3 là môn học tiếp theo tiếng Trung 2. Ở cấp độ này, sinh viên sẽ được tiếp nhận thêm khoảng 200 từ vựng để tiếp tục hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để tạo kiến thức nền tảng và là tiền đề đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Khung tham chiếu B1, tương đương với HSK cấp 3, là cơ sở để học lên trung cấp tiếng Trung Quốc. Ở cấp độ tiếng Trung 3, môn học đã có sự nâng cao về cách sử dụng từ vựng (từ gần nghĩa) và mở rộng kiến thức các chủ điểm ngữ pháp trong từng bài học, giúp sinh viên từng bước diễn đạt được các suy nghĩ, trình bày ý định ở tầng nghĩa phong phú hơn.
Môn tiếng Trung 2 là môn học tiếp theo tiếng Trung 1, trên cơ sở đã có kiến thức về hệ thông phiên âm Latinh và viết được khoảng 120 từ cơ bản theo quy tắc nét viết. Ở học phần này, người học tiếp tục làm quen và vận dụng được khoảng 120 từ vựng có liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như mua sắm, mô tả sự vật, đi du lịch v.v... diễn đạt được các ý định trong các tình huống cụ thể hơn, từng bước thực hành 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Là môn điều kiện bắt buộc để học tiếp lên các cấp lớp cao hơn.